עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי רכב כללי - חוזה מכר לרכב משומש
 
חזרה לדף הבית
לדיון על המאמר בפורום רכב
לאמצעי זהירות בקניית רכב
 
חוזה מכר לרכב משומש

חוזה מכר לרכב משומש

בין מר/ת תאגיד: _________ ת.ז/ח.פ. _______ כתובת:______________
להלן "המוכר".
לבין מר/ת תאגיד: _________ ת.ז/ח.פ. _______ כתובת:______________
להלן "הקונה".
הואיל והמוכר מצהיר בזאת ומתחייב כי הוא הבעלים הרשום של הרכב מסוג: ______, תוצרת: _______, דגם: _______, מס' רישוי: ______, שנת יצור: _______ (להלן הרכב).
והואיל והמוכר מצהיר כי הוא הבעלים של "הרכב" וכי הוא מחזיק בו כדין וכי הוא מציע לקונה לרכוש את "הרכב".
והואיל והקונה מצא את הרכב מתאים לו והוא מעוניין לקנותו מהמוכר.
1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה עצמו.
2. הצדדים מסכימים בזאת כי מחיר הרכב יהיה בסך כולל של: ______ ₪, (_____________________שקלים חדשים) שישולמו למוכר כדלהלן:
א. סכום של: ________ש"ח, (_________________שקלים חדשים) ישולם במעמד חתימת החוזה, וחתימת המוכר מהווה אישור לקבלתו.
ב. היתרה בסך: _______ ₪, (________________ שקלים חדשים) תשולם בהמחאה בנקאית או במזומן, בתאריך:______, במעמד העברת הבעלות על שם הקונה ומסירתו לקונה כשהרכב במצב זהה למצבו ביום חתימת החוזה.
3. א. המוכר מתחייב להעביר את הבעלות ברכב לקונה כשהרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או קנס ו/או תפישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל צד ג' כלשהוא.
ג. היה ובזמן כלשהוא יתברר כי על הרכב רובצים חבויות או עיכובים לאור האמור בסעיף 3 לעיל, מתחייב המוכר לסלקו או לגרום למחיקתו מיד.
4. המוכר מצהיר כי הרכב נסע: _________ ק"מ, כמופיע במונה הקילומטרים וכי הוא הבעלים ה: _____ (ראשון, שני, שלישי וכו'...) של הרכב.
5. א. המוכר מתחייב ומצהיר בזאת כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברישיון המקורי של הרכב, כי לא נעשו ברכב שינויים כלשהם המחייבים שינוי ו/או תיקון הרישיון המקורי, לא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים על פי הדין וכי כל המיסים, האגרות והתשלומים ו/או הקנסות לגבי "הרכב" עד רגע מסירתו לקונה שולמו במלואם ע"י המוכר.
ב. כל המיסים, האגרות, והתשלומים- מכל סוג שהוא- החלים על הרכב ו/או השימוש בו מרגע מסירתו לקונה יחולו על הקונה.
6. הקונה מצהיר בזאת כי ראה את הרכב, בדק את מצבו המכאני במכון מורשה (שם המכון): _________, מס' בדיקה: _______, תאריך הבדיקה: _______, וכן את מצבו הרישומי, ובכפוף להצהרות ולהתחייבויות המוכר כמפורט בחוזה זה הוא מוותר בזאת על כל טענות פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו, באשר למצבו המכאני והחיצוני של הרכב.
7. והתגלה תשלום החל על מי מהצדדים בחוזה זה רשאי הצד שכנגד לשלמו ולדרוש מהצד החייב בתשלום את השבתו המיידית. צד שיפר חוזה זה הפרה יסודית ישלם למשנהו פיצוי קבוע מוערך ומוסכם מראש בגין הפרה זו בשיעור 8% ממחיר הרכב.
8. כל סכום שיש לשלמו בהתאם לחוזה זה יהיה צמוד לשער היציג של הדולר ארה"ב המתפרסם ע"י בנק ישראל והידוע בעת ביצוע התשלום בפועל.
9. הצדדים מאשרים בזאת שקראו היטב את האמור בחוזה זה ופעלו בהתאם לכך.
ולראיה באו הצדדים על החתום ביום: _______

       המוכר                                                                הקונה
______________                                             _______________


 

 
חזרה לדף הבית
לדיון על המאמר בפורום רכב
לאמצעי זהירות בקניית רכב
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
ליאלעברת בעלות
אני רוצה לעשות עברת בעלות
21/08/2016 14:10
 
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il